KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA VE İZİN METNİ 

 

LÜKSKARADENİZ SEYAHAT A.Ş  (“LÜKSKARADENİZ”), ziyaretçilerinin, müşterilerinin ve iş ortaklarının kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesine büyük önem vermektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatın gizliliği ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK); 07.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış ve ilgili yürürlük maddeleri uyarınca 07.10.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, LÜKSKARADENİZ veri sorumlusu sıfatıyla; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, ziyaretçilerimizden, müşterilerimizden veya yolcularımızdan hizmet süreci kapsamında tarafınızdan talep edilen ve/veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel olsun ya da olmasın her türlü verileri, yine paylaşılmalarını gerektiren amaç çerçevesinde işlenebilecek, muhafaza edilebilecek, ilgili üçüncü kişilerle yurt içi ve yurt dışında paylaşılabilecek ve gerektiğinde imha edecek olup, kişisel verilerin güvenliği için maksimum özen gösterilecektir. Bu bağlamda; tarafımıza aktarılan bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

LÜKSKARADENİZ tarafından yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde işlenen kişisel veriler aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla şunlardır:

 • Kimlik Bilgisi:Ad, soyad, TC kimlik no, anne-baba adı, cinsiyet, pasaport bilgileri
 • İletişim Bilgisi:Telefon, faks numaraları, adres ve e-posta adres bilgileri
 • Ödeme Bilgisi:Ödeme şekline ilişkin bilgileriniz ile ödemenin nasıl yapılacağı ve iade yapılabilmesi için istenen bilgiler ile fatura bilgileri
 • Meslek Bilgisi: Mesleğinizi, öğrenci durumunuza ilişkin bilgileri
 • Yolculuk Bilgisi: Seyahat ve güzergaha ilişkin bilgiler ile rezervasyon ve bilete ilişkin bilgileri
 • Çağrı Merkezi: Çağrı merkezi görüşmeleri ile elde edilen ses kayıtlarına ait bilgiler
 • Sağlık Bilgileri: Bir kazanın meydana gelmesi durumunda hukuki ve cezai sorumlulukların yerine getirilebilmesi için toplanan sağlık bilgilerinizi
 • Hukuki İşlem : İmza, aydınlatma metni ve açık rıza onayı gibi bilgiler
 • İşlem Güvenliği:IP Adresi, log bilgiler( internet sitemiz kullanıcılarına ait bilgisayar ve donanım bağlantı bilgileri, web sitesine ait görüntüleme istatistikleri, site kullanımından doğan istatistik bilgileri, hizmetlerimizin kullanımdan doğan istatik bilgileri, mobil uygulamaları ve diğer tüm iletişim kanallarına ilişkin kullanım bilgileri ile vb,
 • Görsel Kayıtlar/Bilgi: Güvenlik amacıyla toplanan kamera görüntü kayıtları, fotoğraf ve video kayıtları
 • Diğer Bilgiler: Alınan hizmete ilişkin talep ve şikayet bilgileri, geçmiş seyahatlere ilişkin bilgiler

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANDIĞI YERLER

LÜKSKARADENİZ tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik ve İletişim Bilgileri: Şirket ile yapılan hizmet alım sürecinde, şirket tarafından talep edilen ad, soyadı, iletişim numarası, mail adresi, meslek bilgisi, adına ziyarette bulunduğunuz kurum/kuruluş, kimlik belgesi, kimlik numarası vb. kişisel veriler, 
 • CCTV Kayıtları: Bina ve yerleşkelerde güvenlik gereksinimleri nedeni ile yapılan kamera kayıtları (CCTV kaydı yapılması halinde ilgili alanlarda uyarı levhalarına yer verilmektedir)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

LÜKSKARADENİZ, kişisel verilerinizi yasal yükümlülükler çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla ve verilen açık rızanıza istinaden işlemektedir

 • Güvenlik: Anılan kişisel verileriniz, LÜKSKARADENİZ’e ait yerleşkeler, binalar, ofisler, etkinlik alanları ve benzeri diğer çalışma alanlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. 
 • İletişim: Hizmet sürecince ilgili tarafların iletişiminin sağlanması amacıyla işlenmektedir. 
 • Yasal Yükümlülükler: LÜKSKARADENİZ’in tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI ve AKTARIM AMAÇLARI

LÜKSKARADENİZ söz konusu kişisel verileri yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddesine uygun olarak ve ilgili kişilerin açık rızasını alarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Verilerinizi aktarabileceğimiz üçüncü taraflar kategorik olarak şu şekildedir: 

 • Vergi ve sosyal güvenlik kanunları ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, yetkili idari kurum ve/veya kuruluşlara,
 • Kamu güvenliği ve sağlığı açısından taşımanın gerçekleştiği ülkedeki mevzuatça yetkilendirilmiş yetkili özel kurum ve kuruluşlar ve kamu kurumları ile
 • İş ortakları ve hissedarlar
 • İş birliği yapılan program ortağı/çözüm ortağı kurum ve kuruluşlarla
 • Hizmet ve servis çalışanlarıyla, tedarikçilerimiz (teknik destek alınan yazılım şirketleri, bulut bilişim vb gibi) ile acenteler ile

KİŞİSEL VERİNİN SAKLANMASI VE İMHASI

LÜKSKARADENİZ, yukarıda detaylı olarak belirtilmiş olan kişi, kanal ve araçlarla toplamış olduğu kişisel verilerinizi yasal düzenlemelere uygun amaçlar doğrultusunda yine gerekli olduğu sürece saklayabilir. LÜKSKARADENİZ, mevzuatta öngörülen sürenin bitimi veya kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileri siler ve yok eder. Silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri ilgili veri sahibinin talebi üzerine veya LÜKSKARADENİZ tarafından resen yapılmaktadır.

 

GİZLİLİK POLİTİKASI

LÜKSKARADENİZ olarak kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin gizliliğine önem vermekteyiz. Bu bağlamda LÜKSKARADENİZ’e ulaşan kişisel verileriniz gizlidir. Tarafınızca gizlilik politikasını onaylayarak yukarıda detaylı bir şekilde anlatılan şekilde kişisel verilerinizin toplanmasına, aktarılmasına, saklanmasına ve imha edilmesine açık rıza vermiş olursunuz.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerine “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre LÜKSKARADENİZ’ e başvurabilir. İlgili kişiler taleplerini, aşağıdaki iletişim kanallarından biri vasıtası ile LÜKSKARADENİZ’e iletebilir. Bu doğrultuda ilgili kişiler taleplerini;

 • Yazılı olarak ve posta yoluyla,
 • Kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden iletebilirler.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.  Başvuru talepleri, “Başvuru Talep Formu” kullanılmak suretiyle yapılabilir. “Başvuru Talep Formu” için tıklayınız. Veri sahipleri başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız. 

SSL Güvenlik Sertifikası ile Güvenli Alışveriş Sistemi

LÜKSKARADENİZ ‘in web sitesinden yapacağınız tüm alışverişler TrustSafe Domain Validated CA Sertifikası ile korunmaktadır. SSL'in açılımı Secure Sockets Layer (Güvenli Giriş Katmanı) dır. SSL, server ile alıcı iletişimi esnasında verilerin şifrelenerek yapılması işlemidir. En bilinen kullanımı ise, web sitesindeki veri alışverişi esnasında, server ile internet tarayıcısı arasındaki iletişimi şifrelenmesidir. SSL gönderilen bilginin kesinlikle ve sadece doğru adreste deşifre edilebilmesini sağlar. Bilgi gönderilmeden önce otomatik olarak şifrelenir ve sadece doğru alıcı tarafından deşifre edilebilir. Her iki tarafta da doğrulama yapılarak işlemin ve bilginin gizliliği ve bütünlüğü korunur.

 

GOOGLE ANALYTICS

LÜKSKARADENİZ web sitesi Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics’ten alınan veriler web sitemizi sizlerin tercihlerine göre en iyi hale getirmemizi sağlar. Google tarafından ABD’deki sunucularda toplanan bu veriler arasında IP Adresiniz de bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen Google’ın gizlilik politikasını inceleyin.

DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEMELER

İlgili yasal mevzuat ve/veya LÜKSKARADENİZ’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bilgilendirme metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

LÜKSKARADENİZ’ın kişisel verilerimin işlenmesi, kullanılması ve korunması ile ilgili “Aydınlatma Metni” ’ni okudum. 

                                                                                             

Ünvanı

:

LÜKS KARADENİZ SEYAHAT A.Ş.

Mernis Numarası

:

0609076865500005

Adresi

:

Pazar Mah. Karadeniz Cad. No:7 Pazar/Rize

Telefonu

:

444 00 53

e-posta adresi

:

info@lukskaradeniz.com

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

:

lukskaradeniz@hs01.kep.tr